професионален домоуправител управление на имоти паспорт на жилищна сграда

АБОНАМЕНТНИ УСЛУГИ

Съвременно управление на етажна собственост

професионален домоуправител, образцов вход

ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ

КАСИЕР

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Професионален домоуправител

Регистрация на Етажна собственост
 • Вписване на Етажната собственост в общината;
 • Представяне на Етажната собственост пред държавни, общински и местни административни органи, включително ведомства, както и пред електроразпределителни, топлоснабдителни и водоснабдителни дружества.
Провеждане на Общи събрания
 • Организиране и провеждане на Общите събрания, според разпоредбите на ЗУЕС;
 • Изготвяне на съответната документация /протоколи/; 
 • Спазване на процедурата за изготвяне и за приемане на Правилник за вътрешния ред, в съгласие със законовите изисквания и спецификите на определената етажна собственост.
 • Организация, провеждане и контролиране на други дейности –  като изготвяне на графици и планове за снегопочистване и т.н.
Водене на Домова книга

Съдържанието на Домовата книга служи за коректно определяне на месечните такси към всеки обект, плащанията за капиталови ремонти и др. Информацията е достъпна (съгласно Закона) за всички собственици. Водене на Домова книга като Етажна собственост предоставя гаранция за безупречност по отношение на ангажиментите си спрямо общинските държавни органи.

Ремонтни дейности
 • Организиране на ремонтни дейности, подобрения и поддръжка в общите части на сградата;
 • При решение на Общото събрание – договаряне и възлагане на ремонтни дейности, както и следене за качественото изпълнение.
Юридически услуги
 • Контакт с неизрядни длъжници;
 • Прилагане на мерки, съобразно действащото Законодателство;
 • Повишаване събираемостта на месечните такси;
 • Намаляване поводите за вътрешна конфронтация между съседите в Етажната собственост.
Финансов консултант

АКТИВ – ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ, в качеството си на финансов консултант, подготвя, комплектова и подава нужната проектна докуметация за получаване на евросубсидии по Националната програма за енергийна ефективност.

Касиер

Електронна касова книга

АКТИВ – ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ осигурява прецизно водене на Електронна касова книга и документация, включваща:

 • Ежемесечни справки за задължения към Етажната собственост;
 • Справки за направени разходи от касата на входа и др.

Това е най-прозрачният и точен начин за следене на паричните потоци в Етажната Собственост.  Съгласно Закона, всеки обитател може да има достъп до информацията в нея, посредством уникална парола, за да следи пряко приходите и разходите на входа. 

Предимства
 • Пълна прозрачност на приходите и разходите във входа;
 • Възможност на всеки един живущ във входа да следи работата на Касиера;
 • Възможност за преглед на фактурата с която е направен разхода;
 • Възможност за преглед на събраните суми от живущите във входа за текущия месец;
 • Изготвяне на различни справки във всеки един момент при поискване.
Начин на плащане

Заплащането на дължимата сума за такса на входа може да се извърши по следните начини:

 • На каса на EasyPay;
 • На адрес: гр. Търговище, ул. Г. С. Раковски 75;
 • По банков път.

Техническа поддръжка

Техническо обслужване
 • Осигуряване на доверен отговорник за техническата поддръжка на жилищната сграда;
 • Редовно посещение и техническо обслужване по график;
 • Осъществяване обща техническа поддръжка на сградата и инспектиране на всички технически съоражения;
 • Контролиране нормалното функциониране на електрическите мрежи и инсталации /крушки, ключове, предпазители и др. дребни ремонти в ОБЩИТЕ ЧАСТИ/;
 • Организиране на неотложни аварийни дейности от специализирани фирми. 

Техническа поддръжка

Техническо обслужване
 • Осигуряване на доверен отговорник за техническата поддръжка на жилищната сграда;
 • Редовно посещение и техническо обслужване по график;
 • Осъществяване обща техническа поддръжка на сградата и инспектиране на всички технически съоражения;
 • Контролиране нормалното функциониране на електрическите мрежи и инсталации /крушки, ключове, предпазители и др. дребни ремонти в ОБЩИТЕ ЧАСТИ/;
 • Организиране на неотложни аварийни дейности от специализирани фирми. 

Контакт:

гр. Търговище, ул. Г. С. Раковски 75

0892 27 00 22

0899 90 51 93

0892 24 62 88

office@active-domoupravitel.com