професионален домоуправител управление на имоти паспорт на жилищна сграда

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СГРАДИ

Заснемане и обследване на сгради

професионален домоуправител, образцов вход

Технически паспорт

Какво е технически паспорт?
 • “Технически паспорт на строеж” е документ, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ, инструкции за експлоатация, обслужване, обследване, поддържане и ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация;
 • Технически паспорт се изготвя за цялата сграда.
Какво съдържа техническия паспорт?
 • Пълна техническа информация за моментното състояние на сградата въз основа на направеното обследване;
 • Определя сроковете за извършване на основните и текущите ремонти на строежа и съдържа данни за всички издадени сертификати на строежа, изискващи се от други нормативни актове;
 • Посочва всички извършени реконструкции, основни ремонти и преустройства, съответствието на характеристиките на строежа с изискванията на действащите нормативни актове и документи и необходимите мерки за тяхното подобряване;
 • Отразява всички промени в характеристиките на строежа настъпили при надстрояване, пристрояване, възстановяване, обновяване, реконструкция или ремонт;
 • Опис на всички налични строителни документи, сертификати и др.
Кога се изработва техническия паспорт?
 • За нов строеж – преди въвеждането му в експлоатация;
 • За съществуващ строеж – след проведено обследване;
 • След реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, преустройство на съществуващ строеж или на част от него, както и при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) в него, за които се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ – преди въвеждането му в експлоатация.
Кой може да поръча технически паспорт?
 • Собствениците на строежите възлагат с договор съставянето на техническите паспорти;
 • При съсобственост на строежа възлагането може да се извърши от някой от съсобствениците за сметка на всички съсобственици при условията и по реда на § 2 ЗУТ;
 • След изтичане на законовите срокове, кметът на общината възлага съставянето на технически паспорти на строежите, за които те не са съставени, за сметка на техните собственици, като за извършените разходи общината се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземането съгласно § 2, ал. 1 ЗУТ.
За кои сгради не се съставя технически паспорт?
 • Допълващо застрояване или временен строеж съгласно глава трета, раздели VII и VIII от ЗУТ;
 • Незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2 ЗУТ;
 • Без траен устройствен статут, установен с действащ подробен устройствен план.

Технически паспорт

Какво е технически паспорт?
 • “Технически паспорт на строеж” е документ, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ, инструкции за експлоатация, обслужване, обследване, поддържане и ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация;
 • Технически паспорт се изготвя за цялата сграда.
Какво съдържа техническия паспорт?
 • Пълна техническа информация за моментното състояние на сградата въз основа на направеното обследване;
 • Определя сроковете за извършване на основните и текущите ремонти на строежа и съдържа данни за всички издадени сертификати на строежа, изискващи се от други нормативни актове;
 • Посочва всички извършени реконструкции, основни ремонти и преустройства, съответствието на характеристиките на строежа с изискванията на действащите нормативни актове и документи и необходимите мерки за тяхното подобряване;
 • Отразява всички промени в характеристиките на строежа настъпили при надстрояване, пристрояване, възстановяване, обновяване, реконструкция или ремонт;
 • Опис на всички налични строителни документи, сертификати и др.
Кога се изработва техническия паспорт?
 • За нов строеж – преди въвеждането му в експлоатация;
 • За съществуващ строеж – след проведено обследване;
 • След реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, преустройство на съществуващ строеж или на част от него, както и при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) в него, за които се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ – преди въвеждането му в експлоатация.
Кой може да поръча технически паспорт?
 • Собствениците на строежите възлагат с договор съставянето на техническите паспорти;
 • При съсобственост на строежа възлагането може да се извърши от някой от съсобствениците за сметка на всички съсобственици при условията и по реда на § 2 ЗУТ;
 • След изтичане на законовите срокове, кметът на общината възлага съставянето на технически паспорти на строежите, за които те не са съставени, за сметка на техните собственици, като за извършените разходи общината се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземането съгласно § 2, ал. 1 ЗУТ.
За кои сгради не се съставя технически паспорт?
 • Допълващо застрояване или временен строеж съгласно глава трета, раздели VII и VIII от ЗУТ;
 • Незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2 ЗУТ;
 • Без траен устройствен статут, установен с действащ подробен устройствен план.

Основни категории строежи

Пълния списък на всички категории може да видите в чл. 137. От ЗУТ
Трета категория:
 • Жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители;
 • Производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места и съоръженията към тях;
Четвърта категория:
 • Жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители;
 • Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях;
Пета категория
 • Жилищни и смесени сгради с ниско застрояване (до 10м), вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители;
 • Производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях;

Съставяне на технически паспорт

Кой съставя технически паспорт?
 • За нов строеж се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител – за строежите от пета категория, преди въвеждането му в експлоатация от компетентния орган;
 • За съществуващи сгради се съставя след обследване на строежа за установяване на характеристиките му. Обследването на строежите се извършва от колектив от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност или консултант.
Необходими документи:

Необходими документи за съставяне на технически паспорт на съществуваща сграда:

 1. Проектна документация на сградата;
 2. Разрешение за строеж;
 3. Акт обр. 15;
 4. Удостоверение от кадастъра;
 5. Разрешение за ползване;
 6. Документи за собственост – нотариален акт и актуална скица;
 7. Документи на собственика на обекта /удостоверение от Агенция по вписванията, ако собственика е юридическо лице/;
 8. Документи за промени след разрешение за ползване;
 9. Фактури за последните 3 години за електро потребление, студена и топла вода, ТЕЦ и газоснабдяване;
 10. Сертификати от акредитиран орган за контрол за електроконтролни измервания: импеданс и мълниезащита на сградата.

Техническо обследване:
 • Съставяне на информационна база данни за нормативните /проектните/ стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл.169, ал. 1- 3 ЗУТ;
 • Установяване на действителните технически характеристики на строежа;
 • Анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности;
 • Разработване на мерки;
 • Обследването за енергийна ефективност е част от общото обследване на строежите и се извършва от физически или юридически лица, които отговарят на изискванията, определени в Закона за енергийната ефективност;
 • Съставяне на доклад за резултатите от обследването.

Съставяне на технически паспорт

Кой съставя технически паспорт?
 • За нов строеж се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител – за строежите от пета категория, преди въвеждането му в експлоатация от компетентния орган;
 • За съществуващи сгради се съставя след обследване на строежа за установяване на характеристиките му. Обследването на строежите се извършва от колектив от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност или консултант.
Необходими документи:

Необходими документи за съставяне на технически паспорт на съществуваща сграда:

 1. Проектна документация на сградата;
 2. Разрешение за строеж;
 3. Акт обр. 15;
 4. Удостоверение от кадастъра;
 5. Разрешение за ползване;
 6. Документи за собственост – нотариален акт и актуална скица;
 7. Документи на собственика на обекта /удостоверение от Агенция по вписванията, ако собственика е юридическо лице/;
 8. Документи за промени след разрешение за ползване;
 9. Фактури за последните 3 години за електро потребление, студена и топла вода, ТЕЦ и газоснабдяване;
 10. Сертификати от акредитиран орган за контрол за електроконтролни измервания: импеданс и мълниезащита на сградата.

Техническо обследване:
 • Съставяне на информационна база данни за нормативните /проектните/ стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл.169, ал. 1- 3 ЗУТ;
 • Установяване на действителните технически характеристики на строежа;
 • Анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности;
 • Разработване на мерки;
 • Обследването за енергийна ефективност е част от общото обследване на строежите и се извършва от физически или юридически лица, които отговарят на изискванията, определени в Закона за енергийната ефективност;
 • Съставяне на доклад за резултатите от обследването.

Цена

Ценообразуване - Технически паспорт, енергиен паспорт, екзекутивно заснемане:

Цената варира в зависимост от това каква е сложността и големината на сградата, каква налична техническа документация има, дали ще се наложи да се прави екзекутивно заснемане (мерене) ако няма съществуващи чертежи за сградата, в какво състояние е конструкцията (за панелни сгради например се налага много по-прецизно конструктивно обследване), каква отоплителна система ползва сградата, местоположение, командировъчни за екипа и др.

Цени:
 • Заснемане: 2-3 лв/м2 без ДДС (изготвя се само при липса на съществуващи чертежи на сградата);
 • Технически паспорт 3-5 лв/м2 без ДДС.

Цена

Ценообразуване - Технически паспорт, енергиен паспорт, екзекутивно заснемане:

Цената варира в зависимост от това каква е сложността и големината на сградата, каква налична техническа документация има, дали ще се наложи да се прави екзекутивно заснемане (мерене) ако няма съществуващи чертежи за сградата, в какво състояние е конструкцията (за панелни сгради например се налага много по-прецизно конструктивно обследване), каква отоплителна система ползва сградата, местоположение, командировъчни за екипа и др.

Цени:
 • Заснемане: 2-3 лв/м2 без ДДС (изготвя се само при липса на съществуващи чертежи на сградата);
 • Технически паспорт 3-5 лв/м2 без ДДС.

Контакт:

гр. Търговище, ул. Г. С. Раковски 75

0892 27 00 22

0899 90 51 93

0892 24 62 88

office@active-domoupravitel.com